Categories
Communicatie Europarcs

Wob verzoek

De discussie over het Wobverzoek over de overname door Europarcs met de gemeente loopt uit op een soort klucht waarbij de gemeente net iets meer dan maximaal de wettelijke termijnen oprekt:

Beste gemeente Maasdriel,

Op 11 juli dit jaar heb ik een beroep gedaan op de Wet openbaarheid bestuur en verzocht om openbaarmaking van uw contract met Europarca en de communicatie die tot dat contract geleid heeft. U heeft uw antwoord tot twee maal toe met de maximale wettelijke termijn uitgesteld. De laatste termijn verviel 1 november.

Ik heb u 5 november aan uw deadline herinnert en daarop geen reactie mogen ontvangen.

Op 8 november heb ik u dit gestuurd:

Beste gemeente Bommelerwaard, (wat Maasdriel had moeten zijn maar dat is te wijten aan de mailadressen van uw, steeds wisselende, juridisch adviseurs)

U heeft, na twee maal met de maximaal wettelijke termijn verlengt te hebben, niet binnen die uiterst ruime termijn op mijn WOB verzoek gereageerd.
Er rest mij niets anders dan u bij dezen in gebreke te stellen en verzoek u binnen een week mij de gevraagde documenten ter beschikking te stellen..
Wederom antwoord u mij niet.

Mag ik u eraan herinneren dat ‘Geen antwoord’ geen optie is bij een Wob-verzoek maar onbehoorlijk bestuur?

Binnen de Nederlandse wet- en regelgeving heeft u twee opties:

–       Mij de gevraagde documenten ter beschikking te stellen binnen de gestelde, reeds overschreden, termijn

–       Mijn Wob-veroek te weigeren met toetsbare (wat ik niet zal nalaten) argumenten.

Ik sommeer u, binnen drie dagen, uw keuze duidelijk te maken en uw wettelijke verplichtingen na te komen.

Wilt u dat ik dit schrijven aangetekend stuur of bevestigt u ontvangst van deze mail, die ik aan alle mij bekende mailadressen toestuur (dus helemaal niet ontvangen zou een bijzonder struisvogeleffect zijn), gewoon per mail?

Met vriendelijke doch enigszins geërgerde groet,

Reactie van Gemeente Maasdriel:

Geachte heer (Verkeerde Naam),

Het spijt ons dat wij nu al meerdere malen de aan u beloofde termijnen voor de afhandeling van uw Wob-verzoek niet behalen. Wij zijn met u van mening dat dit een onwenselijke situatie is. Toch wil ik u meegeven dat wij uw verzoek allerminst frustreren en met alle macht bezig zijn met de beoordeling en de besluitvorming. Wij verwachten binnen twee weken de – inmiddels zeer vertraagde – besluitvorming af te ronden. Nogmaals excuses voor het ongemak.

Antwoord indiener:

Fijn dat u mij spontaan mededeelt dat u allerminst mijn Wob-verzoek wilt frustreren. Nergens heb ik zelfs maar de suggestie gewekt dat ik dat denk. Hoewel uw reactie, na kantoortijd op de allerlaatste dag van de wettelijke termijn, dit natuurlijk wel suggereert… :-). (Heeft u echt zolang de vrijdagmiddagborrel kunnen weerstaan of heeft uw mailprogamma een ‘verlate verzend’ functie?)

Inmiddels zijn we, tot mijn ongenoegen, in de dwangsomtermijn gekomen en bereid ik alvast mijn beroep voor. Mag ik u vragen naar welke rechtbank uw voorkeur uitgaat?

De dagelijkse dwangsommen kunt u storten op NL49 RABO 0xxxxxxx op mijn naam die Juiste Naam is, niet Verkeerde Naam zoals in uw aanhef. (toch al op de vrijmibo?)

Uitslag Wob verzoek contract met EuroParcs:

Hier komt de analyse van het antwoord zodra we door de 174 documenten zijn gespit die we van de gemeente toegestuurd kregen en die voor de geïnteresseerde hier te downloaden zijn.

Het hele dossier is wederom een farce. De te openbare informatie is voorgelegd aan de juristen van Europarks en die hebben naar hartelust documenten verwijderd en zwartgelakt. Er is bijzonder weinig zinnige informatie uit die 174 documenten te halen. Zo zien de meeste eruit. wob

Toch roept de wel aanwezige informatie interessante vragen op over de door Europarcs geclaimde vervuilde grond.

 

Categories
Communicatie Europarcs

noodverordening

In uw e-mail van 23 juli jl. verzoekt u ons met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de noodverordeningen die op percelen (MDL01 S 0530 en MDL 01 s 0212) van Camping aan de Maas liggen almede de documenten die hieraan te grondslag liggen. U heeft op 23 juli 2019 telefonisch contact gehad dhr. D. Bruggeling, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Maasdriel. Hij heeft u toen naar aanleiding van uw vragen medegedeeld dat er geen noodverordeningen zijn vastgesteld in de gemeente Maasdriel die betrekking hebben op Camping Maaszicht te Kerkdriel. Die mededeling herhalen en bevestigen wij hierbij schriftelijk. Er berusten dan ook geen documenten bij het college die onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen.

Categories
Communicatie Europarcs

Nieuwsbriefanalyse

Om de brief beter te begrijpen moeten we even een rondje regelgeving maken. Europarcs heeft Camping Maaszicht overgenomen van Paloma B.V. en daarmee ook alle lopende contracten met de huurders. Op die contracten zijn de Recronvoorwaarden van toepassing.

Mocht je die helemaal willen doorspitten zijn die HIER te downloaden, hier wil ik slechts een paar punten kort samenvatten: Bij opzegging wegens herstructurering moet de ondernemer een opzegtermijn van een jaar voor het einde van het lopende overeenkomstjaar in acht nemen. Dat wil zeggen dat Europarcs per 27/6/19 kan opzeggen per 31/12/20. In de brief wordt dan ook geen enkele melding gemaakt van contract of opzegging daarvan. Het feit dat Europarcs een contract heeft met haar huurders wordt gewoon genegeerd en vragen hierover ook. Ze zijn overigens erg goed in het negeren van dingen die hen onwelgevallig zijn. Zie communicatie met Europarcs.

Punten die in het oog springen:

De voorschot energie nota is een aparte pagina waard

‘Er zijn diverse zaken aan het licht gekomen waardoor grootschalige herstructurering plaats zal moeten vinden.’Wordt door vier argumenten ondersteund:

1 Bodemvervuiling:

Twijfelachtig. Er is nergens informatie over die bodemvervuiling te vinden en als de vervuiling (er zijn inderdaad monsters genomen) ernstig zou zijn dan zou het bodemloket of de provincie daar publieke informatie over moeten hebben. Als je goed kijkt op de kaart van het bodemloket is er inderdaad een plek van ongeveer vier vierkante meter zwaar vervuild…

Vervolgens plaatst Europarcs haar nieuwe chalets zonder de grond eronder te saneren. Wel zit er in het Wob verzoek een studie die zegt dat de grond ernstig vervuild is.

2 Hoge waterstanden.

Duh! Het zijn de uiterwaarden van de Maas en één keer in de zoveel jaar (laatste keer 2011) loopt het water de caravans in. Daarna loopt het er weer uit en droogt alles weer op. Een grote poetsbeurt en klaar is Kees. De campinggasten zijn zich hiervan bewust en aan gewend. Dit is gewoon onderdeel van het watermanagement van Rijkswaterstaat, die overigens op dit moment de ‘grootschalige herstructureringsplannen’blokkeren.

Zijsprongetje naar de Recron: Bij herstructurering moet de ondernemer beschikken over de vergunningen of ze op zeer korte termijn verwachten hetgeen dus duidelijk niet het geval is/was

3 Brandveiligheid

Een paar jaar geleden hebben de kampeerders brandmuren geplaatst en de brandweer heeft de camping veilig genoeg verklaard.

4 Handhaving permanente bewoning. Dit lijkt me geen algemeen argument om maar alle staplaatsen op te zeggen maar een punt dat in samenwerking met de gemeente aangepakt dient te worden.

 

Maar goed. Volgens de bovenstaande redenering kan Europarcs ‘helaas’ geen nieuwe staanplaatsovereenkomsten uitgeven. Natuurlijk mogen ze dat besluiten maar ze negeren het feit dat de bestaande staanplaatsovereenkomsten nog gewoon geldig zijn en pas per 31/12/2020 opzegbaar.

 

De gasten zijn ‘niet verplicht te blijven. Ze ‘mogen’ ook eerder weg.’ Hahaha… is er een nettere manier om ‘Pleur zo snel mogelijk op.’ te zeggen? Peter van B., de projectmanager kan het in ieder geval niet netter…